تبلیغات

Bitmap
جدول زمان بندی بازیهای جام جهانی 2006 آلمانBitmap
مرحله گروهیGroupe A        
تاریخساعت    مكانگروه PWLDFAGDPts 
آلمان00000000
19 خرداد19:30آلمان  كاستاریكاMunichAكاستاریكا00000000
19 خرداد22:30لهستان  اكوادورGelsenkirchenAلهستان00000000
24 خرداد22:30آلمان  لهستانDortmundAاكوادور00000000
25 خرداد16:30اكوادور  كاستاریكاHambourgA
30 خرداد17:30اكوادور  آلمانBerlinAGroupe B        
30 خرداد17:30كاستاریكا  لهستانHanovreA PWLDFAGDPts
20 خرداد16:30انگلستان  پاراگوئهFrancfortBانگلستان00000000
20 خرداد19:30ترینیداد و توباكو  سوئدDortmundBپاراگوئه00000000
25 خرداد19:30انگلستان  ترینیداد و توباكوNurembergBترینیداد و توباكو00000000
25 خرداد22:30سوئد  پاراگوئهBerlinBسوئد00000000
30 خرداد22:30سوئد  انگلستانCologneB
30 خرداد22:30پاراگوئه  ترینیداد و توباكوKaiserslauternBGroupe C        
20 خرداد22:30آرژانتین  ساحل عاجHambourgC PWLDFAGDPts
21 خرداد16:30صربستان و مونته نگرو  هلندLeipzigCآرژانتین00000000
26 خرداد16:30آرژانتین  صربستان و مونته نگروGelsenkirchenCساحل عاج00000000
26 خرداد19:30هلند  ساحل عاجStuttgartCصربستان و مونته نگرو00000000
31 خرداد22:30هلند  آرژانتینFrancfortCهلند00000000
31 خرداد22:30ساحل عاج  صربستان و مونته نگروMunichC
21 خرداد19:30مكزیك  ایرانNurembergDGroupe D        
21 خرداد22:30آنگولا  پرتغالCologneD PWLDFAGDPts
26 خرداد22:30مكزیك  آنگولاHanovreDمكزیك00000000
27 خرداد16:30پرتغال  ایرانFrancfortDایران00000000
31 خرداد17:30پرتغال  مكزیكGelsenkirchenDآنگولا00000000
31 خرداد17:30ایران  آنگولاLeipzigDپرتغال00000000
Groupe E        
 PWLDFAGDPts
22 خرداد22:30ایتالیا  غناHanovreEایتالیا00000000
22 خرداد19:30ایالات متحده  جمهوری چكGelsenkirchenEغنا00000000
27 خرداد22:30ایتالیا  ایالات متحدهKaiserlauternEایالات متحده00000000
27 خرداد19:30جمهوری چك  غناCologneEجمهوری چك00000000
1 تیر17:30جمهوری چك  ایتالیاHambourgE
1 تیر17:30غنا  ایالات متحدهNurembergEGroupe F        
23 خرداد22:30برزیل  كرواسیBerlinF PWLDFAGDPts
22 خرداد16:30استرالیا  ژاپنKaiserlauternFبرزیل00000000
28 خرداد19:30برزیل  استرالیاMunichFاسترالیا00000000
28 خرداد16:30ژاپن  كرواسیNurembergFكرواسی00000000
1 تیر22:30ژاپن  برزیلDortmundFژاپن00000000
1 تیر22:30كرواسی  استرالیاStuttgartF
23 خرداد19:30فرانسه  سویسStuttgartGGroupe G        
23 خرداد16:30كره جنوبی  توگوFrancfortG PWLDFAGDPts
28 خرداد22:30فرانسه  كره جنوبیLeipzigGفرانسه00000000
29 خرداد16:30توگو  سویسDortmundGسویس00000000
2 تیر22:30توگو  فرانسهCologneGكره جنوبی00000000
2 تیر22:30سویس  كره جنوبیHanovreGتوگو00000000
24 خرداد16:30اسپانیا  اوكراینLeipzigH
24 خرداد19:30تونس  عربستان سعودیMunichHGroupe H        
29 خرداد22:30اسپانیا  تونسStuttgartH PWLDFAGDPts
29 خرداد19:30عربستان سعودی  اوكراینHambourgHاسپانیا00000000
2 تیر17:30عربستان سعودی  اسپانیاKaiserlauternHاوكراین00000000
2 تیر17:30اوكراین  تونسBerlinHتونس00000000
عربستان سعودی00000000
1/8 نهایی
تاریخساعت    مكان 
3 تیر18:30Premier A    Deuxième BMunich
3 تیر22:30Premier C    Deuxième DLeipzig
4 تیر18:30Premier B    Deuxième AStuttgart
4 تیر22:30Premier D    Deuxième CNuremberg
5 تیر18:30Premier E    Deuxième FKaiserslautern
5 تیر22:30Premier G    Deuxième HCologne
6 تیر18:30Premier F    Deuxième EDortmund
6 تیر22:30Premier H    Deuxième GHanovre
1/4 نهایی
تاریخساعت    مكان 
9 تیر18:30بازی اول  بازی دومBerlin
9 تیر22:30بازی پنجم  بازی ششمHambourg
10 تیر18:30بازی سوم  بازی چهارمGelsenkirchen
10 تیر22:30بازی هفتم  بازی هشتمFrancfort
نیمه نهایی
تاریخساعت    مكان 
13 تیر22:30 بازی اول یك چهارم نهایی    بازی دوم یك چهارم نهایی DortmundBitmap
14 تیر22:30 بازی سوم یك چهارم نهایی    بازی چهارم یك چهارم نهایی Munich
رده بندی
تاریخساعت    مكان 
17 تیر22:30 بازی اول یك چهارم نهایی    بازی سوم یك چهارم نهایی Stuttgart
Third Place Winner:
فینال
تاریخساعت    مكان 
18 تیر21:30 بازی اول نیمه نهایی   بازی دوم نیمه نهایی Berlin
Winner: